Vådområde ved Årslev

Umiddelbart syd for Årslev strækker et engdrag sig langs med Alling Å. Nogle landmænd har indgået en frivillig aftale om naturgenopretning, der skal reducere kvælstofudledningen til fjord og hav. Dette har medført oversvømmelser og et anderledes fugle- og dyreliv i ådalen. Der er adgang til området via to anlagte stisystemer.

Naturgenopretningen af Alling Ådal

Området for naturgenoprettelsen dækker en strækning på 13 km af Alling Å og omfatter i alt 525 ha af ådalen. Naturstyrelsen har stået for projektet.

Inden for projektområdet har man nu genskabt de naturlige forhold i ådalen. Gennem frivillige aftaler med landmændene i området blev det meste af den nuværende afvanding bragt til ophør. Det medførte blandt andet, at dræn blev afbrudt, og grøfter ikke længere vedligeholdt som hidtil, ligesom de pumpestationer, der afvandede centrale dele af ådalen, blev nedlagt.

Rensning af åens vand

Man er nu de fleste steder stoppet med grødeskæringen i Alling Å inden for de 13 km. Herved sparer man penge til vedligeholdelse, men især er det vigtigt, at de periodevise oversvømmelser er med til at rense åens vand for nitrat.
De våde enge fungerer således som naturens eget rensningsanlæg. Når nitrat kommer i vandmættet jord, vil nitratmolekyler ved hjælp af bakterier blive omdannet til kvælstof, der forsvinder, og dermed ledes færre næringsstoffer ud i åen. Ifølge beregninger vil vådområdet være med til at nedbringe udledningen af kvælstof til Grund Fjord - og dermed Randers Fjord - med ca. 62 tons om året.

Åens forløb

Åen er, på en strækning neden for Årslev og frem til Clausholm, lagt tilbage i sit slyngede forløb midt i ådalen. Her havde den for flere hundrede år siden sit løb, men det forsvandt, da det andet, nordligere åløb aftog det meste vand. Det genoprettede åløb danner nu - som førhen - grænsen mellem Randers og Favrskov Kommuner.
Tværs over åen, neden for Årslev, blev der bygget en bro. De involverede kommuner spillede aktivt sammen med Naturstyrelsen i forhold til tilladelser og vedligeholdelse af stier i forbindelse med broen mm.

Et rekreativt område

Naturstyrelsen stillede, i forbindelse med naturgenopretningsprojektet i engene, et areal neden for Årslev til rådighed til rekreative formål, hvis der var lokal opbakning til det. Det viste sig, at der var stor interesse, og en gruppe af de interesserede mennesker fra de omkringliggende landsbyer dannedes og havde en del møder i efteråret 2012 og i 2013.
Sammen med Naturstyrelsen ansøgte gruppen om midler fra det daværende LAG-Randers (nu LAG Randers-Favrskov) til etablering af det rekreative område.

Gudstjeneste i shelteret

Kernen i projektet er et bålhus med tre indbyggede shelters til overnatning og ly for vind og vejr.
Endvidere blev der etableret flere vandrestier i området, og den smukke bro over til den anden side af Alling Å blev bygget og sat op.
Der er nu skabt et sted, som bruges af mange forskellige grupper af mennesker. Det er et udgangspunkt for naturoplevelser og undersøgelse af områdets plante- og dyreliv. Børn, unge og voksne, skoleklasser, spejdere, mountainbikecyklister, interessegrupper og almindelige naturelskere drager fordel af stedet, og det er opholdssted og udgangspunkt for ornitologer, lystfiskere og folk på vandring.
På åens sydlige side, på vej op mod Dyrehavevej, er der blevet bygget et stort fugletårn med en skøn udsigt over ådalen - et godt bud på et rastested til den medbragte kaffe, idet der også er opsat bænke her.

Signalkrebs

I forbindelse med omlægningen af åforløbet i Alling ådal, blev den invasive art Signalkrebs fundet i åen. Naturstyrelsen og de omkringliggende kommuner finansierede herefter et opsporings og udryddelses projekt. I 2014 overgik selve indfangningen af krebsene til et frivilligt projekt under ledelse af Randers kommune.

I 2018 er vi således oppe på 30 frivillige og to skoler for ikke erhvervsaktive unge, som opfisker krebsene under en dispensation fra Fødevare-og Erhvervsministeriet. I 2017 blev der fanget 72.000 signalkrebs på åstykket fra Årslev til Grund fjord. Der vil derfor også være rigtig mange krebs at fange i de kommende år, men det skal understreges, at det kun må ske efter indhentning af nødvendig tilladelse.